Regulamin hotelu

Dyrekcja hotelu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę przy przestrzeganiu niniejszego Regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Doba Hotelowa trwa od godziny 14:00 do 12:00.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 11:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 5. Hotel uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 6. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
  • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o każdym Gościu.
  • Profesjonalną i uprzejmą obsługę.
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
  • W miarę posiadanych możliwości zapewnienie innego pokoju lub inny sposób załagodzenia niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie mogły być usunięte.
 8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi :
  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą.
  • Budzenie o wyznaczonej godzinie.
  • Przechowywanie bagażu Gości zameldowanych w hotelu.
 9. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez korzystające z jego usług osoby w zakresie określonym przepisami art. 846-849 kodeksu cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 10. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 12. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 13. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.
 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7:00 do 22:00
 16. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22:00 do 7:00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 18. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu, albo innych osób przebywających w hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 14 dni.
 20. W hotelu obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W przypadku złamania zakazu hotel obciąży Gościa za kolejną dobę korzystania z pokoju.

Dyrekcja Hotelu Stawisko Klaudyn

Hotel Stawisko Klaudyn
ul. Plut. Ciećwierza 14
tel/fax.: 0 22 722 00 83

Kierownik Hotelu:
Katarzyna Duda
tel: 604-081-326
e-mail: marketing@stawisko.com.pl

Hotel Stawisko Klaudyn - Tani hotel Warszawa | tanie noclegi okolice Warszawy | sale weselne Warszawa i okolice

realizacja: estinet.pl